Отпускане на помощ за закупуване на автомобил от човек с увреждане

Превеждането на еднократната финансова по подкрепа за българите с трайни увреждания при закупуване и/или приспособяване на лично МПС е в размер на 1200 лв.

Нейното изплащане е уредено и описано в текста на член 48 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ).

Още за Превеждане на еднократна финансова по подкрепа за лицата с трайни увреждания при закупуване и/или приспособяване на лично МПС в размер на 1200 лв.

Съгласно Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, чл. 48, ал. 1 хората с трайни увреждания, чието придвижване е затруднено, имат право на целева помощ за покупка и/или приспособяване на лично моторно превозно средство в размер 1200 лв., ако средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по-нисък от трикратния размер на гарантирания минимален доход.

Хората с трайни увреждания получават целевата помощ ако отговарят и на следните допълнителни условия:

1. Да имат определена от ТЕЛК/НЕЛК над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане;

2. Да са работещи или учащи се;

3. Да не са ползвали финансови облекчения за внос на лично моторно превозно средство.

Целевата помощ се отпуска въз основа на заявление-декларация, подадено от правоимащото лице до дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес, а за лицата под 18-годишна възраст – от техните законни представители. Към заявлението се прилагат следните документи:

1. Копие от свидетелство за регистрация на личното моторно превозно средство или фактура за извършено приспособяване;

2. Копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;

3. Документи, удостоверяващи брутните доходи на семейството;

4. Лична карта (за справка). Директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице в срок 10 дни след подаване на заявление-декларацията издава заповед, с която отпуска или отказва помощта.2 Comments

  1. след като веднъж са отпуснати помощ за закопуване на автомобил през колко години може да се кандидатства за ремонт на автомобила или отново да се закопи друг

  2. Тази сума от 1200 кадето се отпуска на инвалидите за кола ,курс,и да се направи ,за да може да се кара.Трябва ли тази сума да се връща ,на Банката и на държавата.Ас сам с 92 процента инвалидност неработя и не уча .На 50 г.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *