Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност.

Част първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ, ЦЕЛИ И КОМПОНЕНТИ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА И ЛИЧНА МОБИЛНОСТ

Чл. 1. (1) С Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност (програмата) се уреждат условията и редът за кандидатстване, разглеждане, оценяване, класиране и одобряване на проектните предложения на кандидатите, обект на програмата, както и механизмите за сключване на договори за изпълнение, финансиране и отчитане на изпълнените дейности по тях и за контрол върху разходването на одобрените бюджетни средства.

(2) Програмата се прилага на територията на всички общини в Република България.

(3) Изпълнението на програмата се осъществява на проектен принцип.

(4) Програмата се реализира ежегодно със средства от държавния бюджет в рамките на одобрените бюджетни средства за съответната година.

(5) Средствата по програмата се предоставят за финансиране на дейностите по чл.

48, ал. 1 от ППЗХУ при условие, че същите не са финансирани със средства от

европейските структурни и инвестиционни фондове или с други публични средства.

(6) Изпълнението на програмата се контролира от министъра на труда и

социалната политика или от оправомощено от него лице.

Чл. 2. (1) Основната цел на програмата е изграждане на достъпна среда в

съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства за хора с увреждания и осигуряване на лична мобилност за тяхното социално приобщаване, като се отчитат и специфичните им потребности.

(2) Непосредствените цели на програмата включват:

– повишаване степента на информираност на обществото за възможностите за разрешаване на проблемите, свързани с липсата на достъпна жилищна среда за хората с увреждания, промяна на обществените нагласи и премахване на съществуващите стереотипи;

– насърчаване реализирането на дейности по осигуряване на личната мобилност и

по изграждане на достъпна среда за хората с увреждания;

– предоставяне __________на възможност за финансиране на дейности за изграждане на

достъпна среда на хората с увреждания в съществуващи жилищни сгради и прилежащите

им пространства;

– предоставяне на възможност за финансиране на дейности, необходими за

осигуряване на личната мобилност на хората с увреждания;

– сътрудничество на всички нива при реализацията на програмата; – създаване на условия за независим живот за хората, обект на програмата.

Чл. 3. (1) Програмата се реализира в два компонента, както следва:

 1. Компонент 1 „Достъпна жилищна среда“ – за финансиране изпълнението на

инвестиционни проекти за изграждане на достъпна среда в съществуващи жилищни

сгради и прилежащите им пространства, която се ползва безвъзмездно и по нестопански

начин;

 1. Компонент 2 „Лична мобилност“ – за приспособяване на лично моторно превозно

  подпомагане, органите на местно самоуправление и организациите на и за хората с

  увреждания.

  (2) Агенцията за хората с увреждания публикува и поддържа на интернет страницата си информация за популяризиране на Националната програма.

  (3) Агенцията за социално подпомагане чрез своите териториални поделения информира хората с увреждания относно възможността за финансиране на дейностите по програмата.

  (4) Общините съдействат за реализиране и популяризиране на програмата и подпомагат хората с увреждания, като оказват пълно съдействие в процеса на изготвяне на съответните проектни предложения съобразно тяхната компетентност.

  (5) Главните архитекти на общините/районите:

  1. издават виза за проектиране (в изискуемите по Закона за устройство на територията случаи) на съоръжението за достъпна среда, преценявайки законността на съществуващата жилищна сграда и реалната техническа възможност за изграждане или поставяне на съответното съоръжение за достъпна среда;
  2. одобряват инвестиционен проект, представен от кандидата по Компонент 1, за изграждане или поставяне на съоръжение за достъпна среда в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 169, ал. 4 от Закона за устройство на територията, когато съответната жилищна сграда е законна, като издават съответното разрешение за строеж или разрешение за поставяне, без да събират такси за него, по реда на чл. 184 от Закона за устройство на територията.

  (6) Организациите на и за хората с увреждания съдействат за популяризиране на програмата, като информират хората с увреждания за възможностите за финансиране на дейности по двата компонента. Оказват съдействие на допустимите по програмата кандидати в процесите по изготвяне на проектните им предложения, по тяхното реално изпълнение и отчитане.

  Чл. 5. (1) Администрирането на дейностите по програмата – организацията, координацията и оперативният контрол (по документи и на място), се осъществява от специализирани звена в Министерството на труда и социалната политика (МТСП) – по Компонент 1 „Достъпна жилищна среда“ и по Компонент 2 „Лична мобилност“.

  (2) Звената по ал. 1 се създават със заповед на министъра на труда и социалната политика или на оправомощено от него лице.

  (3) Звеното по Компонент 1 „Достъпна жилищна среда“ извършва следните

  дейности:

  1. изготвя образци на формуляри за кандидатстване и съпътстващи документи за

  всяка процедура, свързана с финансиране на дейности по Компонент 1 от Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност, включително контролни механизми за проследяване изпълнението на финансираните дейности;

  1. консултира кандидатите по Компонент 1 по време на процедурата за набиране на

  проектни предложения;

  1. приема заявления и документи за кандидатстване по Компонент 1 по време на

  процедурата за набиране на проектни предложения;

  1. създава регистъра по чл. 11, ал. 2 и вписва в него подадените проектни предложения;
  2. разглежда за допустимост вписаните по т. 4 проектни предложения и попълва

  контролни листове за допустимост;

  1. участва в комисията по чл. 14, ал. 1 за разглеждане, оценка и класиране на

   допуснатите проектни предложения по Компонент 1;

   1. информира писмено недопуснатите кандидати;
   2. изготвя договори за финансиране на одобрените проектни предложения и

   организира подписването им;

   1. извършва първо посещение на място преди подписване на договор за

   строително-монтажни работи (СМР) с цел предварителен контрол и изготвяне на

   експертна оценка;

   1. осигурява административна подкрепа и консултира бенефициентите

   (кандидатите, които са сключили договори за финансиране на одобрените им проектни

   предложения) за начина на избор на изпълнител;

   1. събира и обобщава информация за сключените договори за СМР;
   2. извършва контрол на място върху количеството и качеството на изпълнените

   СМР по всеки сключен договор за СМР;

   1. проверява документацията и изготвя искания за разплащане на действително

   изпълненото по договорите за СМР;

   1. изготвя актуална информация, която публикува на интернет страницата на

   МТСП;

   1. изготвя тримесечни отчети и годишен отчет до министъра на труда и

   социалната политика или до оправомощено от него лице относно изпълнението на

   дейностите по Компонент 1;

   1. поддържа архив на цялата документация по Компонент 1;
   2. осъществява други дейности, относими към Компонент 1, възложени от

   министъра на труда и социалната политика или от оправомощено от него лице.

   (4) Звеното по Компонент 2 „Лична мобилност“ извършва следните дейности:

   1. изготвя образци на формуляри за кандидатстване и съпътстващи документи за

   всяка процедура, свързана с финансиране на дейности по Компонент 2 от Националната

   програма, включително контролни механизми за проследяване изпълнението на

Прочети цялата наредба ТУК

Документи и други. Свали ТУК

 

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *